Generalforsamling 2018

 

 

 

 

Indkaldelse til Generalforsamling i Hy-Team DK

 

Indkaldelse til Generalforsamling i Hy-Team DK

Generalforsamlingen starter kl 10,00 lørdag d. 8. september 2018

Sted: Valdemar slot

Slotsalléen 100, 5700 Svendborg

 

Foreløbig dagsorden ifølge vedtægter:

1) Valg af dirigent, referent og stemmetæller.

 

2) Bestyrelsens beretning.

 

3) Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.

 

4) Fremlæggelse og drøftelse af hovedlinjer for

foreningens virksomhed det kommende år.

 

5) Fastsættelse af kontingent.

 

6) Behandling af indkomne forslag.

Forslag skal være formanden i hænde senest 25. august

 

7) Valg af medlemmer til bestyrelsen iflg. vedtægter.

▪ På valg er:

Formand Per Lynge

Bente Dengsø

Jørn Kristensen

 

8) Valg af suppleant.

 

9) Valg af revisor.

 

10) Eventuelt

 

 

 

 

Retur til forsiden

Klik her