Her kan du læse de seneste referater fra klubben

Referat fra bestyrelsesmøde d. 16.10.15

 

Dagsorden:

1.Konstituering af bestyrelsen

2.Diverse udvalg/poster

3.Vedr. vedtægternes §4 – medlemsforhold

4.Web-master

5.Evt.

Tilstede: Per Lynge, Dan Lerche, Alfred Dengsø, Jørn Kristensen, Bente Dengsø

 

Ad 1):Valgt for 1-årig periode: Jørn Kristensen, Bente Dengsø (kasserer)

Valgt for 2-årig periode: Alfred Dengsø, Dan Lerche (næstformand)

 

Ad 2+4):Tekniske kontakter: Der nedsættes en gruppe bestående af:

Knud Larsen, tlf. 98671971, e-mail: hybo@mail.tele.dk

Alfred Dengsø, tlf. 20482248, e-mail: djcd@mail.dk

Dan Lerche, tlf. 40317383, e-mail: dantronik@dantronik.dk

Gruppen opføres på vores hjemmeside med kontaktdata og evt. foto.

Aktivitetsudvalg: Udvalget videreføres ikke som selvstændigt udvalg.

I stedet skal der på vores hjemmeside stå at hvis man har gode idéer

til aktiviteter så kan henvende sig til bestyrelsen.

WEB-master-funktion: Johnny har meddelt at han ikke ønsker at fortsætte

med funktionen.

Bestyrelsen har behandlet emnet og der arbejdes videre på en løsning på situationen

 

Ad 3):Bestyrelsen tolker §4 således at der er én stemme per medlemskab.

Afklarende vedtægtsændring på førstkommende Generalforsamling

Nye medlemsskaber tegnes via DCK

Ad 5):Lørdagens reservedelssalg udsættes til kl. 13

 

 

 

 

Referent: Bente Dengsø

 

 

 

 

 

Referat fra HY team generalforsamling afholdt d. 19. sep. 2015

 

Dirigent: Jan Hansen

Referent: Marianne Jensen

 

Indkommende forslag: Vedtægtsændring

Formandens beretning:

•Reservedelslageret er så godt som solgt

•Værkstedsweekend på Dalgården var en stor succes som gerne skulle gentages d. 17. okt. igen på Dalgården

•Forventer der kommer en juletræstur i december

•Den 2. weekend i marts 2016 arrangeres der Vinter Rendezvous på Bulbjerghjemmet

•May & Jan vil gerne arrangere en tur til Norge i 2016

Kassererens beretning:

Regnskabsåret sep. 2014 – sep. 2015, har været en noget anderledes opgave. Der har været et stort tab på reservedelssalget, grundet nedskrivning, men ser man bort fra netop dette, ender året ud med til minus på kr. 1.800.

Det er besluttet at det udelukkende er HY team der fremadrettet står for Vinter Rendezvous. CX klubben er ikke længere med.

Der er pt. 59 betalende medlemmer og der er en større tilgang til klubben end der er afgang.

Der er stadig HY nøgleringe til salg i klubben.

Det resterende reservedelslager skal afhændes, der gives nærmere besked herom.

Kontingentet for den kommende periode foreslås uændret på kr. 100. Godkendt.

Der er af Bente og Jørn Kristensen udfærdiget forslag til et nyt sæt vedtægter til klubben. Dette er sket på baggrund af en del turbulens, og her fandt man frem til at de gamle vedtægter ikke støttede klubbens bestyrelse særlig godt. Bestyrelsen valgte derfor at (forhåbentlig) at imødese dette så bestyrelsen er bedre rustet fremadrettet. Forsalg godkendt.

Medlemmer i klubben vil kunne downloade disse fra hjemmesiden i nær fremtid.

Valg til bestyrelsen:

Formanden vælges for ET år ad gangen.

Genvalgt formand: Per Lynge

Der skulle så vælges 4 bestyrelsesmedlemmer.

Her blev valgt:

Bente Dengsø

Alfred Dengsø

Jørn Kristensen

Dan Lerche

Ligeledes skulle der vælges en suppleant til bestyrelsen: Marianne Jensen

Til revisorposten stillede Pia Kristensen op igen og blev valgt.

Det er blevet således at det er den til en hver tid siddende bestyrelse som fordeler posterne blandt de valgt, således at konstituerer sig med minimum en næstformand. Ligeledes er det bestyrelsens opgave at varetage eller finde/udpege medlemmer der kan varetage opgaverne som; teknisk kontakt, webmaster ol.

 

Jf. punkt 4:

Dan Lerche har haft snakket med et medlem om afholdelsen af HY-BO hus træffet i 2016, og arbejder videre hermed. Ligeledes arbejdes der med en kostpris af kr. 100 pr. deltager.

Der blev stille spørgsmål til bestyrelsen om hvorvidt de nationale raid, som tidligere blev kørt hvert andet år, var/er blevet skrottet helt af bestyrelsen. Hertil svarede best. at det til en hver tid stod alle medlemmerne frit for, selv at stå for disse arrangementer. Alfred ville gerne samle lidt op på dette og være kontakt.

 

Eventuelt:

Per: Resten af reservedelslageret sælges til værkstedsweekenden d. 17. okt. på Dalgården. Det som IKKE sælges her, sælges så på en hollandsk auktion. Bestyrelsen fastsætter en mindstepris. Der sælges KUN ved personligt fremmøde og ved kontant afregning og efter princippet først til mølle. Der sendes information ud til alle medlemmerne og listen vil fremgå af bl.a. HY teams hjemmeside.

Formanden for DCK Erik Olesen og fru Anne Mette var med til hele træffet på deres rundtur til interesseklubberne, stor tak for det.

 

Referat udfærdiget af Marianne Jensen

 

 

 

Referat fra Generalforsamlingen afholdt i HY Team d. 24.09.2016

 

1.Dirigent: Erling Vilstrup

 

2.Formandens beretning

Der har i det forgangene år været en del arrangementer i HY team

•Vinter Rendezvous

•Juletræstur med Bente & Alfred, hvor rigtig mange deltog både folk som kommer år efter år,

men også en del nye ansigter

•Norgestur med Jan & May

Stor tak til alle dem som har hjulpet med til at det har kunnet lade sig gøre.

Også en stor tak til HY teams webmaster for den flotte hjemmeside vi har fået

Der kan stadig købes både T-shirt eller bare tryk til en pris af 40,- stk.

Der er pt. 70 medlemmer af HY team – Flot

 

3.Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse

Der er stadig en lille rest af reservedel. Disse står hos Knud Larsen og kan bestilles hos ham.

Bestyrelsen har besluttet at det må være op til HY teams medlemmer at komme med forslag til

hvilke arrangementer de ønsker at deltage i og ligeledes er det medlemmerne som står for

afholdelsen af disse.

 

Ligeledes har de truffet beslutning om at klubbens overskud ”skal tilbage” til medlemmerne af

HY team i form af, for medlemmerne, betalte/del-betalte arrangementer, så mød nu op til de

arrangementer som afholdes i HY teams regi.

 

HY-BO hus 2015 gav et lille overskud og Vinter Rendezvous 2016 kostede lidt på bankbogen

da det udelukkende er HY team som står som arrangør for dette.

Bente og Alfred arrangere ikke juletræstur i 2016.

 

4. Fremlæggelse og drøftelse af hoved linjerne for det kommende år.

Det må være op til medlemmerne at komme med bud på hvilke arrangementer der skal være i

det kommende år. Det ville være dejligt med nogle nye tiltag/forslag.

 

•HY modellen fylder i 2017 70 år

•Værkstedsdag på Dalgården mellem Vinter Rendezvous og Citræf 2017

•HY´ens verdentræf i 2017 i Frankrig.

•Vinter Rendezvous 2017 på Bulbjerg hjemmet

•Verdenstræf i Portugal

Alfred: Kunne det tænkes at der kunne arrangeres et sommeraid i 2017, efter samme koncept

som i 2016, altså hvor der er forskellige mennesker/grupper der arrangere en del af turen og

giver stafetten videre til et nyt hold efter et par dage, eller mere?

 

Erik: Det er oplage at sætte et stykke i vores blad om samkørsel til både HY´ens verdenstræf og

til Citroen verdens træffet i Portugal. Der er flere der ikke ved at der er flere der skal af sted

 

Dan: Kom gerne med oplæg til hvad teamet skal være til værkstedsdagen, også gerne

tilmelding til dagen.

 

Erling: Vil gerne ligge hus og værksted til en tilsvarende værkstedsdag

i Grønnerup, senere på året.

 

5.Kontingent

Beløbet er uændret altså 100,- kr. pr. medlemskab.

 

6.Behandling af indkommende forslag

Fra Bestyrelsen: Ændring af vedtægterne §4 samt §10.

Begge ændringer blev vedtaget så paragrafferne nu lyder således:

 

§4; Som aktivt medlem kan optages enhver der har interesse i foreningen og aktivt ønsker

at være en del af foreningens aktiviteter.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til dens formål.

Medlemskabet dækker hele husstanden med én stemme.

Der kan tegnes flere medlemskaber pr. husstand. Der er dog max 1 stemme pr. person.

 

§10: Foreningens øverste myndighed er i alle henseender generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt.

Indkaldelse med angivelse af foreløbig dagsorden skal finde sted med 4 ugers varsel ved annoncering via hjemmeside, E-post eller ordinær brev post.

Mødeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer over 18 år. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Der afgives én stemme pr. medlemskab jvf. §4.

Forslag fra medlemmerne, der ønsker fremmet ved afstemning som ikke fremgår af den udsendte dagsorden, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Endelig dagsorden offentliggøres ved annoncering via hjemmeside, E-post eller ordinær brev post, senest 7 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, medmindre andet følger af denne vedtægt.

Afstemninger skal ske skriftligt, såfremt blot ét af de tilstedeværende medlemmer ønsker det.

En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

 

7.Valg til bestyrelsen

Formand: genvalg af Per Lynge

Genvalg af både Bente Dengsø og Jørn Kristensen

 

8.Valg af suppleant

Uffe Lavrsen

 

9.Valg af intern revisor

Genvalg af Pia Kristensen

 

10.Evt. Per Lynge: Der har været et spørgsmål oppe om det var/er muligt at HY-BO hus træffet afholdes på Sjælland i 2017. Er der opbakning til dette?

 

Erik Olesen: Kunne det tænkes at bestyrelsen nedsatte et lille udvalg som kunne tage på en lille udflugt til Sjælland, for at mødes med medlemmer af HY team som bor på Sjælland, og som kunne tænkes at ville stå for et sådan træf.

 

TAK FOR GOD RO OG ORDEN.

 

Referent: Marianne Jensen

 

 

Retur til forsiden

Klik her