Her kan du læse klubbens vedtægter

Vedtægter for

HY-TEAM DK


§ 1. Navn og hjemsted


Foreningens navn er HY-TEAM DK§ 2. Organisation


Foreningen er en selvstændig juridisk person organiseret forening, hvorved forstås en forening hvis virke er almennyttigt og hvor opnåelse af et økonomisk overskud ikke er et mål og det er ikke et formål at tjene på aktiviteten.


Foreningen er medlem af DCK, Dansk Citroënklub. Som medlem kan optages enhver med interesse for Citroën H.§ 3. Formål


Klubbens formål er at samle know how om Citroën H i Danmark, så alle medlemmer kan ydes den bistand der er nødig for opretholdelsen af bestanden af Citroën H i Danmark, i det omfang dette er muligt. Ligeledes har foreningen til formål at styrke fællesskabet og det sociale liv i foreningen, herunder at øge interessen for Citroën H, samt fremme folkeoplysende aktiviteter.§ 4. Medlemsforhold


Som aktivt medlem kan optages enhver der har interesse i foreningen og aktivt ønsker at være en del af foreningens aktiviteter.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til dens formålsbestemmelse.

Medlemskab dækker hele husstanden med én stemme. Der kan tegnes flere medlemskaber pr. hustand. Der er dog max 1 stemme pr. person.§ 5. Indmeldelse


Anmodning om medlemskab sker ved henvendelse til Dansk Citroën Klub med angivelse af navn og adresse.

Bestyrelsen i HY Team DK afgør hvorvidt anmodningen efterkommes.

Nægtelse af optagelse skal dog, såfremt den optagelsessøgende ønsker det, efterprøves af førstkommende generalforsamling.§ 6. Udmeldelse


Udmeldelse skal ske skriftlig til formanden med 30 dages varsel til udgangen af en kontingentperiode.

I forbindelse med udmeldelse skal de økonomiske mellemværender mellem medlemmet og foreningen afvikles.§ 7. Kontingent


Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Indbetaler medlemmet fortsat ikke kontingent efter skriftlig påmindelse, vil medlemmet kunne slettes af medlemslisten uden at spørgsmålet forelægges for generalforsamlingen.§ 8. Udelukkelse eller eksklusion


Bestyrelsen kan beslutte at eksludere et medlem, der ikke opfylder sine forpligtelser, eller handler til skade for foreningen. Et medlem har krav på at blive hørt af bestyrelsen, inden denne træffer sin afgørelse.

Ydermere har medlemmet krav på at eksklusionssagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt på førstkommende generalforsamling, hvor sagen afgøres endeligt. I den mellemliggende periode har denne indbringelse af spørgsmålet for generalforsamlingen ikke opsættende virkning.

Genoptagelse af et tidligere ekskluderet medlem kan kun ske på generalforsamlingen, medmindre eksklusionen har været tidsbegrænset.

En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver stemmeflerhed af de fremmødte medlemmer.§ 9. Bestyrelsen


Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen som består af 5 medlemmer, nemlig en formand, og 4 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf 1 bestyrelsesmedlem konstitueres næstformand senest på bestyrelsens 1. møde efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen varetager foreningens anliggender udadtil og indadtil og repræsenterer foreningen i alle forhold. Nedsættelse af særlige udvalg til varetagelse af enkelte eller løbende opgaver kan besluttes af bestyrelsen.

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig når 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede, herunder formanden. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægten.

Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år, mens de 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år. Formand er på valg hvert år.


Desuden vælges 1 suppleant for en periode på 1 år. En suppleant indtræder for den resterende del af valgperioden, for det pågældende medlem der udtræder af bestyrelsen i utide.

Valgbare til bestyrelsen er ethvert medlem over 18 år. Formand dog 21 år.

Der afholdes bestyrelsesmøde når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

Der føres referat der skal godkendes af bestyrelsen senest 14 efter afholdelse af bestyrelsesmødet.

Referat offentliggøres for medlemmer senest 3 uger efter afholdelse af bestyrelsesmødet, via post eller E-post, evt via hjemmeside.

Emner behandlet på bestyrelsesmødet der har personfølsom karakter, kan udelukkes fra det offentliggjorte referat.

Bestyrelsen kan frit nedsætte udvalg til givne opgaver. Disse arbejder ud fra rammer mht. indhold, tidsramme og økonomi der fastsættes af bestyrelsen. Udvalg har ikke bestyrelses privilegier og ophører senest ved generalforsamling medmindre den nyvalgte bestyrelse vælger disse skal forsætte. Bestyrelsen kan til en hver tid ændre sammensætningen af udvalg eller helt opløse disse.§9A.


1.Bestyrelsen kan helt eller delvis overlade bogføringen og/eller overlade opkrævning af kontingent, betaling af periodiske betalinger og varetagelse af regnskab til et foreningsmedlem over 18 år.

I det omfang en sådan overladelse ikke er sket, skal bestyrelsen af sin midte vælge en kasserer, der er ansvarlig for bogholderi, opkrævninger, regnskaber og periodiske betalinger i forbindelse med konstituering senest på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

2.Bortset fra en mindre kassebeholdning skal foreningens midler indsættes på særskilt konto i et pengeinstitut, fra hvilken konto der skal kunne foretages hævning ved kort eller ved brug af homebank/netbank.

Alle indbetalinger til foreningen skal ske direkte til en sådan konto, ligesom også modtagne checks skal indsættes direkte på en sådan konto.§ 10. Generalforsamlingen


Foreningens øverste myndighed er i alle henseender generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt.

Indkaldelse med angivelse af foreløbig dagsorden skal finde sted med 4 ugers varsel ved annoncering via hjemmeside eller E-post eller ordinær brev post.

Mødeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer over 18 år. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Der kan afgives én stemme pr. medlemskab jvf. §4 .

Forslag fra medlemmerne, der ønskes fremmet ved afstemning som ikke fremgår af den udsendte dagsorden, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før Generalforsamlingen.

Endelig dagsorden offentligøres ved annoncering via hjemmeside eller E-post eller ordinær brev post senest 7 dage før Generalforsamlingen.

Forslag fra bestyrelsen som ikke fremgår specifikt af dagsordenen, skal senest udsendes i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, medmindre andet følger af denne vedtægt.

Afstemninger skal ske skriftligt, såfremt blot ét af de tilstedeværende medlemmer ønsker det.

En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.§ 11. Ekstraordinær generalforsamling


Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25% af foreningens medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse

Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.§ 12. Dagsorden


Som minimum skal dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatte følgende punkter:


1) Valg af dirigent, referent og stemmetæller.


2) Bestyrelsens beretning


3) Fremlæggelse af revideret årsregnskabet til godkendelse


4) Fremlæggelse og drøftelse af hovedlinjer for foreningens virksomhed det kommende år.


5) Fastsættelse af kontingent.


6) Behandling af indkomne forslag.


7) Valg af medlemmer til bestyrelsen iflg vedtægter.


8) Valg af suppleant.


9) Valg af revisor.


10) Eventuelt§ 13. Regnskab og formue


Foreningens regnskabsår dækker perioden september til september.

Foreningens kontingentår følger kalenderåret.

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af revisoren og forsynet med dennes påtegning og underskrift.

Den af generalforsamlingen valgte revisor kan til enhver tid forlange indsigt i foreningens regnskabsbilag og kassebeholdningen og skal gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder i så henseende.

Kasserer eller administrator varetager foreningens indtægter og betaler de forefaldne regninger jf. §9A. Der føres periodisk regnskab over indtægter og udgifter i en sådan form, at foreningens økonomiske stilling inden for rimelig tid kan aflæses heri. Kasserer eller administrator er ansvarlig for at der kan udarbejdes et retvisende årsregnskab.§ 14. Tegning og hæftelse


Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån, af den samlede bestyrelse

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de på foreningen påhvilende forpligtelser.

Formanden kan meddele prokura til kasserer eller administrator jf. §9A pkt. 1.§ 15. Vedtægtsændringer


Til ændring af nærværende vedtægter, kræves vedtagelse på generalforsamling med mindst 50% af de afgivne stemmer.§ 16. Opløsning


Til foreningens opløsning, herunder fusion med andre foreninger, kræves vedtagelse på en generalforsamling med 50% majoritet blandt samtlige stemmeberettigede medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen forpligtiget til at indkalde en ny generalforsamling, på hvilken opløsning/fusion kan ske med 50% majoritet blandt de fremmødte medlemmer

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige formål et eventuelt overskud, samt andre aktiver, skal tilfalde.

Generalforsamlingen udpeger 2 personer til at forestå afviklingen.

Vedtaget på generalforsamling d.19.september 2015/erstatter vedtægter godkendt 26. september 2009


Ændring af §4 og §10 vedtaget på generalforsamling d.24.september 2016


Retur til forsiden

Klik her