Her kan du læse de seneste referater fra klubben


Generalforsamling Hy-team dk lørdag den, 8. Oktober 2018


Punkt 1:

Valg af dirigent, referent og stemmetæller.

Dirigent: Erling Vilstrup

Referent: Janne Thygesen

Stemmetæller: Alfred Dengsø og Birgit Holm.


Punkt 2:

Bestyrelsens beretning v/Per Lynge:

Juletræsturen: Desværre mødte der ikke mange medlemmer op.

Forårs Rendezvous: Træffet var godt besøgt, men flere kunne der sagtens

være plads til, en snak om evt. flytte dato.

Citræf i Vestbirk: Som altid hyggeligt.

Tur til Vestkysten:

Tur til Norge:

Tur til Færøerne: En flok med 3 HYére.

Hybohus træf: Foregår i år på Valdemar Slot, hvor mange HYére er mødt op.

Vi takker Mogens for vi igen må komme til Valdemar Slot.

Bog om HY’en: Der er ikke indkommet så meget materiale. Der er sendt en mail rundt til medlemmerne med opfordring til at indsende materiale mm. Dan Lerche beskrev idéen med bogen:

”Hvad har bilen været brugt til? Indslag - historier ønskes - det bliver et stort

arbejde. Bogens pris vil ligge omkring 300 til 400 kr. og der vil blive trykt ca.2000 stk.”

Alle opfordres til at gå i tænkeboks, omkring historier om HY samt finde  billede materiale.

HYèr som autocamper ønskes der også små historier om ture med bilen, samt billede materiale.

De gode personlige historier.

Forslag til opdeling af de forskellige HY modeller, privat biler - arbejdsbilerautocampere.

Forslag til forskellige bog udgivere.

Spørgsmål omkring, hvem der skal skrive historien til bogen.


Punkt 3:

Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse:

Årsregnskab: uddelt af kasseren Bente Dengsø.

Medlemsskab: d.d. 67 medlemmer i HY team.

Reservedels salg: Der har været et lille salg i år.

Knud Larsen og Bente Dengsø: De står for reservedels lagret.

Knud Larsen: Er æres medlem og klubben betaler Knud´s bladabonnement for langt medlems skab.

Kontingent: Foreslås uændret på 100 kr.

Medlems liste: Bliver uddelt der tilføjes ændringer adresser og E mail.

Regnskab blev godkendt.


Punkt 4:

Fremlæggelse og drøftelse af hovedlinjer for foreningens virksomhed

det kommende år:

V/Formand Per Lynge

Juletræs tur: I år den 9-12-2018 ved Dan Lerche på " Dalgården "Balle.

Alfred Dengsø står for aftensmad, og eftermiddags turen går til Katholm Gods.

Et Samarbejde med klub Djursland og HY team.

Vinter rendezvous 2019: Lidt debat omkring det at rykke tidspunkter for

træfdatoer.

Der findes en træfkalender på DCK`S kalender. Datoer på træf forsøges at fremrykkes i kalenderen pga. eksisterende faste træf.

Det kan ikke undgås, der bliver træf overlapninger.

Holdninger omkring VinterRendezvous / Forårs træf ang. forsikringer på                           veteran biler, om bilen kan få tilladelse til at køre om vinteren.

Flere medlemmer er tilhængere af VinterRendezvous.

Der vil blive forsøgt at booke hus til ca. 1 marts 2019.

Bestyrelsen træffer afgørelse om næste HYBOTRÆF. Der arbejdes videre med Autogalleriet i Herning v/Marius Reese

Jytte Larsen: Har tilbudt at lave et Himmerlands træf. Alfred Dengsø vil støtte

op om et evt. Raid fra Himmerland.

Verdens Træf: De medlemmer der ikke kan eller vil til verdenstræf i Kroatien, kan evt. tilmelde sig Raid Himmerland.

Dan Lerche: Værksteds dag uge 41 ønsker tilmelding til værksted dag,

tilmeldte d.d. er 42 personer.


Punkt 5:

Fastsættelse af Kontingent: Blev vedtaget til 100 kr. for 2019.


Punkt 6:

Behandling af indkomne forslag: Der er ingen indkomne forslag.


Punkt 7:

Valg af medlemmer til bestyrelsen iflg. vedtægter:

På valg er:

Formand Per Lynge: Per genvalgt.

Kasserer Bente Dengsø: Bente genvalgt.

Jørn Kristensen: Jørn genvalgt.


Punkt 8:

Valg af suppleant:

På valg er:

Uffe Lavrsen: Uffe genvalgt.


Punkt 9:

Valg af revisor:

På valg er:

Pia Kristensen: Pia genvalgt.


Punkt 10:

Evt:

Reservedelslager: Liste over hvad lageret indeholder fremsendes til medlemmerne på mail.

Hjemmeside: Forslag om ændringer af hjemmeside ( fornyelse )

nye billeder - tekst - video søges fra vores medlemmer.

Billeder og evt. kommentarer sendes til web: master: Johnny.

Bente Dengsø: Savner billeder i vores forum fra vore arrangementer - medlemmer opfordres til at sende nye billeder til Johnny til HY Teamet`s hjemmeside.

obs: persondataforordningen.

Eigil: Forespørger teknik forum - desværre findes det kun på Facebook.

Dan Lerche: Ide`om at scanne HY Teknik i forum.

Marianne: Vedr. billede magasin, kunne billeder måske bruges til HY bog, med   tilladelse fra medlemmer.

Dan Lerche: Info omkring samarbejdet i Amicale, yderligere info kan fås  ved Formand Erik Olesen.

Formand Erik Olesen: Dansk Citroen klub fortæller der generelt er manglende betalinger fra DCK-medlemmerne. Der er et vis frafald af medlemmer der dog er indhentet igen af nytilkomne.

Der er for nuværende 485 medlemmer.-----------------------------------------------------------------------------------------

    Generalforsamling Hy-team dk lørdag den, 21. Oktober 2017


1) Referent Pia Holst Kristensen


2) Valg af dirigent: Jan, referent: Pia og stemmetæller: Birgit og Mogens


3) Bestyrelsens beretning

2 værkstedsweekender

Juletræstur med Midtjylland og trekanten.

I foråret planlægning af fødselsdagstræf, og Vinterrendezvous.

Vinterrendezvous rykket en uge frem, for at få flere til at komme i HY.

Fødselsdagstræf en succes trods kort tid. Deltagere fra både Tyskland, Holland og 2 fra Sjælland. Beretningen blev godkendt.


4) Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse

Kommentarer til regnskab:


Der har været omkostninger forbundet med klubbens arrangementer, hvilket bestyrelsen finder ok, fordi vi godt må tilgodese de medlemmer, der har bidraget til at vi har en god beholdning af penge.


Der har været salg af reservedelsrester samt diverse nøgleringe m.v.


Ros til hjemmesiden, der skal en opgradering til for at kunne løse opgaven, og Johnny skal blot meddele til kassereren hvad der skal til.

Johnny gør et godt stykke arbejde på hjemmesiden.


70 års jubilæumstræffet kostede lidt.


Regnskabet godkendt.


5) Fremlæggelse og drøftelse af hovedlinjer for foreningens virksomhed det kommende år.


Vinterrendezvous bliver mere et forårs rendezvous. Bestyrelsen foreslår at droppe madlavning og i stedet købe noget udefra til lørdag aften, så de samme ikke skal stå i køkkenet hele dagen. Overvejer om der skal tilbydes fredags stegt flæsk.


Værkstedsweekend I foråret.


Jan og Mai inviterer til Norge på et raid. Per vil godt tage mod tilmeldinger.


Hvis nogen vil lave en tur I Danmark er de velkomne til det, og her vil Per også godt være behjælpelig med at modtage tilmeldinger.


Hvis 75 års fødselsdags skal fejres, skal der postes penge I allerede nu.

Evt få lavet en bog om hy`ens virke I dk.

Få dck til at søge penge hjem.

Jørgen Kjær vil godt hjælpe med bog og trykke et lille oplæg.

Det tager tid og derfor skal indsamling af materiale allerede i gang nu.

Hvor mange blev der lavet af gamle blade ved dck jubilæum?

Skal bestyrelsen arbejde videre? Her var flertallet for et Ja


Hybohus næste år hvem vil?


Mogens vil godt forsøge med Valdemar slot igen, og samarbejder med Mette og Erling. Hvis Valdemar slot kikser vil Erling og Mette ligge plads til.


Værkstedsweekend: Ove vil gerne I april 20-22, Vester hede, hejnsvig


6) Fastlæggelse af kontingent

Kassereren foreslår 100 kr. Jan synes vi skal lytte til Bente.

100 kr. Vedtages


7) Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag


8) Valg af medlemmer til bestyrelsen ifølge vedtægter.

På valg er:

        a) Formand, Per Lynge

        b) Alfred Dengsø

        c) Dan Lerche


Alle 3 modtog genvalg.

Valg af suppleant Uffe modtog genvalg

Valg af revisor Pia Modtog genvalg.


9) Eventuelt.

Alfred: gerne weekendtur til Mols efter Norge eller i sommerferien.

Erik glad for at komme op og blive moppet.

Han medbragte en stor hilsen fra dck bestyrelsen.  Han fremhævede arbejdet i HY-Teamet fordi det er med til at skabe stor synlighed. Altid glade ansigter.

Dck nærmer sig 500 medlemmer, har nogen en ide til hvem det bliver?  Sten siger vi mangler 14 medlemmer I at nå de 500.

HY-teamet er ude I dk og vise sig frem, og har en hjemmeside, der bliver brugt.

Dck hjemmesiden bruges kun til indmeldelse af nye medlemmer.

Næste formands møde, hele bestyrelsen inviteres.

Ros fra Alfred til Erik.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Referat fra Generalforsamlingen afholdt i HY Team d. 24.09.2016


1.Dirigent: Erling Vilstrup


2.Formandens beretning

     Der har i det forgangene år været en del arrangementer i HY team

•Vinter Rendezvous

•Juletræstur med Bente & Alfred, hvor rigtig mange deltog både folk som kommer år efter år,

men også en del nye ansigter

•Norgestur med Jan & May

     Stor tak til alle dem som har hjulpet med til at det har kunnet lade sig gøre.

     Også en stor tak til HY teams webmaster for den flotte hjemmeside vi har fået

     Der kan stadig købes både T-shirt eller bare tryk til en pris af 40,- stk.

     Der er pt. 70 medlemmer af HY team – Flot


3.Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse

     Der er stadig en lille rest af reservedel. Disse står hos Knud Larsen og kan bestilles hos ham.

     Bestyrelsen har besluttet at det må være op til HY teams medlemmer at komme med forslag til   

     hvilke arrangementer de ønsker at deltage i og ligeledes er det medlemmerne som står for

     afholdelsen af disse.


     Ligeledes har de truffet beslutning om at klubbens overskud ”skal tilbage” til medlemmerne af

     HY team i form af, for medlemmerne, betalte/del-betalte arrangementer, så mød nu op til de

     arrangementer som afholdes i HY teams regi.


     HY-BO hus 2015 gav et lille overskud og Vinter Rendezvous 2016 kostede lidt på bankbogen

     da det udelukkende er HY team som står som arrangør for dette.

 

     Bente og Alfred arrangere ikke juletræstur i 2016.


  4.  Fremlæggelse og drøftelse af hoved linjerne for det kommende år.

     Det må være op til medlemmerne at komme med bud på hvilke arrangementer der skal være i

     det kommende år. Det ville være dejligt med nogle nye tiltag/forslag.


•HY modellen fylder i 2017 70 år

•Værkstedsdag på Dalgården mellem Vinter Rendezvous og Citræf 2017

•HY´ens verdentræf i 2017 i Frankrig.

•Vinter Rendezvous 2017 på Bulbjerg hjemmet

•Verdenstræf i Portugal

   

Alfred: Kunne det tænkes at der kunne arrangeres et sommeraid i 2017, efter samme koncept

    som i 2016, altså hvor der er forskellige mennesker/grupper der arrangere en del af turen og

    giver stafetten videre til et nyt hold efter et par dage, eller mere?


    Erik: Det er oplage at sætte et stykke i vores blad om samkørsel til både HY´ens verdenstræf og

    til Citroen verdens træffet i Portugal. Der er flere der ikke ved at der er flere der skal af sted


     Dan: Kom gerne med oplæg til hvad teamet skal være til værkstedsdagen, også gerne

     tilmelding til dagen.


     Erling: Vil gerne ligge hus og værksted til en tilsvarende værkstedsdag

i Grønnerup, senere på året.


5.Kontingent

      Beløbet er uændret altså 100,- kr. pr. medlemskab.


6.Behandling af indkommende forslag

      Fra Bestyrelsen: Ændring af vedtægterne §4 samt §10.

      Begge ændringer blev vedtaget så paragrafferne nu lyder således:


    §4; Som aktivt medlem kan optages enhver der har interesse i foreningen og aktivt ønsker

         at være en del af foreningens aktiviteter.

         Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til dens formål.

         Medlemskabet dækker hele husstanden med én stemme.

         Der kan tegnes flere medlemskaber pr. husstand. Der er dog max 1 stemme pr. person.


     §10: Foreningens øverste myndighed er i alle henseender generalforsamlingen.

         Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt.

Indkaldelse med angivelse af foreløbig dagsorden skal finde sted med 4 ugers varsel ved annoncering via hjemmeside, E-post eller ordinær brev post.

Mødeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer over 18 år. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Der afgives én stemme pr. medlemskab jvf. §4.

Forslag fra medlemmerne, der ønsker fremmet ved afstemning som ikke fremgår af den udsendte dagsorden, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Endelig dagsorden offentliggøres ved annoncering via hjemmeside, E-post eller ordinær brev post, senest 7 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, medmindre andet følger af denne vedtægt.

Afstemninger skal ske skriftligt, såfremt blot ét af de tilstedeværende medlemmer ønsker det.

En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.


7.Valg til bestyrelsen

Formand: genvalg af Per Lynge

Genvalg af både Bente Dengsø og Jørn Kristensen


8.Valg af suppleant

Uffe Lavrsen


9.Valg af intern revisor

Genvalg af Pia Kristensen


10.Evt. Per Lynge: Der har været et spørgsmål oppe om det var/er muligt at HY-BO hus træffet afholdes på Sjælland i 2017. Er der opbakning til dette?


Erik Olesen: Kunne det tænkes at bestyrelsen nedsatte et lille udvalg som kunne tage på en lille udflugt til Sjælland, for at mødes med medlemmer af HY team som bor på Sjælland, og som kunne tænkes at ville stå for et sådan træf.


TAK FOR GOD RO OG ORDEN.


Referent: Marianne Jensen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Referat fra bestyrelsesmøde d. 16.10.15


Dagsorden:

1.Konstituering af bestyrelsen

2.Diverse udvalg/poster

3.Vedr. vedtægternes §4 – medlemsforhold

4.Web-master

5.Evt.

Tilstede: Per Lynge, Dan Lerche, Alfred Dengsø, Jørn Kristensen, Bente Dengsø


Ad 1):Valgt for 1-årig periode: Jørn Kristensen, Bente Dengsø (kasserer)

Valgt for 2-årig periode: Alfred Dengsø, Dan Lerche (næstformand)


Ad 2+4):Tekniske kontakter: Der nedsættes en gruppe bestående af:

Knud Larsen, tlf. 98671971, e-mail: hybo@mail.tele.dk

Alfred Dengsø, tlf. 20482248, e-mail: djcd@mail.dk

Dan Lerche, tlf. 40317383, e-mail: dantronik@dantronik.dk

Gruppen opføres på vores hjemmeside med kontaktdata og evt. foto.

Aktivitetsudvalg: Udvalget videreføres ikke som selvstændigt udvalg.

I stedet skal der på vores hjemmeside stå at hvis man har gode idéer

til aktiviteter så kan henvende sig til bestyrelsen.

WEB-master-funktion: Johnny har meddelt at han ikke ønsker at fortsætte

med funktionen.

Bestyrelsen har behandlet emnet og der arbejdes videre på en løsning på situationen


Ad 3):Bestyrelsen tolker §4 således at der er én stemme per medlemskab.

Afklarende vedtægtsændring på førstkommende Generalforsamling

Nye medlemsskaber tegnes via DCK

Ad 5):Lørdagens reservedelssalg udsættes til kl. 13Referent: Bente Dengsø


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Referat fra HY team generalforsamling afholdt d. 19. sep. 2015


Dirigent: Jan Hansen

Referent: Marianne Jensen


Indkommende forslag: Vedtægtsændring

       Formandens beretning:

•Reservedelslageret er så godt som solgt

•Værkstedsweekend på Dalgården var en stor succes som gerne skulle gentages d. 17. okt. igen på Dalgården

•Forventer der kommer en juletræstur i december

•Den 2. weekend i marts 2016 arrangeres der Vinter Rendezvous på Bulbjerghjemmet

•May & Jan vil gerne arrangere en tur til Norge i 2016

Kassererens beretning:

Regnskabsåret sep. 2014 – sep. 2015, har været en noget anderledes opgave. Der har været et stort tab på reservedelssalget, grundet nedskrivning, men ser man bort fra netop dette, ender året ud med til minus på kr. 1.800.

Det er besluttet at det udelukkende er HY team der fremadrettet står for Vinter Rendezvous. CX klubben er ikke længere med.

Der er pt. 59 betalende medlemmer og der er en større tilgang til klubben end der er afgang.

Der er stadig HY nøgleringe til salg i klubben.

Det resterende reservedelslager skal afhændes, der gives nærmere besked herom.

Kontingentet for den kommende periode foreslås uændret på kr. 100. Godkendt.

Der er af Bente og Jørn Kristensen udfærdiget forslag til et nyt sæt vedtægter til klubben. Dette er sket på baggrund af en del turbulens, og her fandt man frem til at de gamle vedtægter ikke støttede klubbens bestyrelse særlig godt. Bestyrelsen valgte derfor at (forhåbentlig) at imødese dette så bestyrelsen er bedre rustet fremadrettet. Forsalg godkendt.

Medlemmer i klubben vil kunne downloade disse fra hjemmesiden i nær fremtid.

Valg til bestyrelsen:

Formanden vælges for ET år ad gangen.

Genvalgt formand: Per Lynge

Der skulle så vælges 4 bestyrelsesmedlemmer.

Her blev valgt:

Bente Dengsø

Alfred Dengsø

Jørn Kristensen

Dan Lerche

Ligeledes skulle der vælges en suppleant til bestyrelsen: Marianne Jensen

Til revisorposten stillede Pia Kristensen op igen og blev valgt.

Det er blevet således at det er den til en hver tid siddende bestyrelse som fordeler posterne blandt de valgt, således at konstituerer sig med minimum en næstformand. Ligeledes er det bestyrelsens opgave at varetage eller finde/udpege medlemmer der kan varetage opgaverne som; teknisk kontakt, webmaster ol.


Jf. punkt 4:

Dan Lerche har haft snakket med et medlem om afholdelsen af HY-BO hus træffet i 2016, og arbejder videre hermed. Ligeledes arbejdes der med en kostpris af kr. 100 pr. deltager.

Der blev stille spørgsmål til bestyrelsen om hvorvidt de nationale raid, som tidligere blev kørt hvert andet år, var/er blevet skrottet helt af bestyrelsen. Hertil svarede best. at det til en hver tid stod alle medlemmerne frit for, selv at stå for disse arrangementer. Alfred ville gerne samle lidt op på dette og være kontakt.


Eventuelt:

Per: Resten af reservedelslageret sælges til værkstedsweekenden d. 17. okt. på Dalgården. Det som IKKE sælges her, sælges så på en hollandsk auktion. Bestyrelsen fastsætter en mindstepris. Der sælges KUN ved personligt fremmøde og ved kontant afregning og efter princippet først til mølle. Der sendes information ud til alle medlemmerne og listen vil fremgå af bl.a. HY teams hjemmeside.

Formanden for DCK Erik Olesen og fru Anne Mette var med til hele træffet på deres rundtur til interesseklubberne, stor tak for det.


Referat udfærdiget af Marianne Jensen


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Retur til forsiden

Klik her